Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij van den Bemd V.O.F.. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij van den Bemd V.O.F. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij van den Bemd V.O.F. zijn vrijblijvend. Bakkerij van den Bemd V.O.F. accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij van den Bemd V.O.F. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij van den Bemd V.O.F. behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Bestellingen kunnen dagelijks vanaf 7.00 uur afgehaald worden in onze winkel.
Bezorgen doen wij in overleg. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Leveringen

Bakkerij van den Bemd V.O.F. zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij van den Bemd V.O.F. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakkerij van den Bemd V.O.F. daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Bakkerij van den Bemd V.O.F. aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Bakkerij van den Bemd V.O.F. een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Bakkerij van den Bemd V.O.F..

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij van den Bemd V.O.F. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bakkerij van den Bemd V.O.F. wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Bakkerij van den Bemd V.O.F.. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bakkerij van den Bemd V.O.F. zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Bakkerij van den Bemd V.O.F., in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij van den Bemd V.O.F. over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Bakkerij van den Bemd V.O.F. opgave doet van een adres is Bakkerij van den Bemd V.O.F. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Bakkerij van den Bemd V.O.F.
Bloemenmarkt 13
4701 JA, Roosendaal

Aansprakelijkheid

Bakkerij van den Bemd V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij van den Bemd V.O.F. is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij van den Bemd V.O.F. komen. Bakkerij van den Bemd V.O.F. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij van den Bemd V.O.F. eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij van den Bemd V.O.F. is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij van den Bemd V.O.F., tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij van den Bemd V.O.F.. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij van den Bemd V.O.F. uitgesloten.

Diversen

De klant van Bakkerij van den Bemd V.O.F. dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakkerij van den Bemd V.O.F. geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakkerij van den Bemd V.O.F. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Bakkerij van den Bemd V.O.F. het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij van den Bemd V.O.F. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakkerij van den Bemd V.O.F. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Bakkerij van den Bemd V.O.F. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij van den Bemd V.O.F.. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakkerij van den Bemd V.O.F. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij van den Bemd V.O.F..

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakkerij van den Bemd V.O.F. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Bakkerij van den Bemd V.O.F. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bakkerij van den Bemd V.O.F. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Bakkerij van den Bemd V.O.F.
Bloemenmarkt 13
4701 JA, Roosendaal
[T] 0251 - 226 899
[W] http://www.vdbemd.nl
[E] info@vdbemd.nl
[KvK] 66949491
[BTW nr.] NL 856765600 B01

Team Bakkerij van den Bemd zakelijk


Bloemenmarkt 13
4701 JA  ROOSENDAAL

Heeft u vragen?
Bel 0165533319 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
U kunt op dit moment bestellingen voor maandag plaatsen.

Veilig betalen
iDeal